RSS
 

34. Nietypowy wyrok oddalający powództwo Miasta.

30 maj

„W dniu dzisiejszym (30.05.2006) Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi wydał kolejny wyrok, w którym oddalił powódzwo skierowane przeciwko spadkobierczyni byłych właścicieli nieruchomości warszawskiej, o jej wydanie. Przedmiotowa sprawa była o tyle interesująca, że w tym przypadku ani byli właściciele ani ich spadkobierczyni nie zgłosili wniosku o przyznanie tytułu prawnego do gruntu. Sąd zdecydował się jednak na przyznanie pozwanej ochrony prawnej ze względu na jej podeszły wiek, a zatem sprzeczność zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 5 k.c. Sąd zwrócił ponadto uwagę na to, że żądanie od spadkobierczyni byłych właścicieli wydania nieruchomości warszawskiej – zabudowanej domem jednorodzinnym, w której mieszka od urodzenia, – nie znajduje oparcia w celach dekretu warszawskiego wymienionych w jego art. 1.

Wyrok nie jest prawomocny, i można przypuszczać, że zostanie on zaskarżony przez Miasto. Świadczy on jednak to tym, że byli właściciele nieruchomości warszawskich, którzy nie zgłosili wniosków o przyznanie tytułu prawnego do nich, nie są także do końca pozbawieni szans na wygranie wszczętych przez Miasto procesów windykacyjnych.”

—– Wpis pierwotny
————-
NOTKA AKTUALIZACYJNA
Z DNIA 24.09.2006 R.

Przedmioty wyrok stał się prawomocny, gdyż Miasto Stołeczne Warszawa – nie wniosło od niego apelacji.

ZASTRZEŻENIE:
Czytelnicy powinni mieć jednak świadomość, że argumentacji zawartej w zamieszczonym we wpisie uzasadnieniu – nie należy traktować jako przejawu utrwalanej linii orzeczniczej. W przypadku oddalenia powództwa na podstawie art. 5 k.c. (jak w niniejszym wypadku) – Sąd uwzględnia szczególne okoliczności konkretnego wypadku. Dlatego też do przedmiotowego wyroku należy podchodzić z dużą ostrożnością, i co do zasady nie powinno się traktować jego jako wskazówki dla sposobu prowadzenia własnej sprawy sądowej.

— Poniżej w komentarzach – została zamieszczona także odpowiedź władz Miasta na prośbę pozwanej o zawieszenie procesu.

 
1 komentarz

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz

 

 
 1. responser

  24 września 2006 o 04:33

  „W odpowiedzi na Pani pismo z dnia X marca 2006r. w sprawie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. X pochodzącej z nieruchomości hipotecznej X uprzejmie informuję, że:
  Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym działaniem dekretu z dnia 26.10.1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, póz. 279).
  Zgodnie z art. 1 tego dekretu wszystkie grunty warszawskie, w tym grunt przedmiotowej nieruchomości przeszły na własność gminy m. st. Warszawy, a od 1950r. z chwilą likwidacji gmin, na własność Skarbu Państwa.
  Z dniem 27.05.1990r. grunt nieruchomości położonej przy ul. X. z mocy prawa stał się własnością Dzielnicy Gminy Praga Południe.
  Zgodnie z art. 7 ust. 1 w/cyt. dekretu dotychczasowi właściciele mogli w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia gruntów przez gminę wystąpić z wnioskiem o przyznanie im prawa własności czasowej – obecnie użytkowania wieczystego. W przedmiotowej sprawie stosowny wniosek nie został złożony. Wobec nie złożenia wniosku przez osoby uprawnione wszystkie zabudowania znajdujące się na gruncie przeszły na własność Skarbu Państwa, a obecnie stanowią własność m. st. Warszawy.
  W przedmiotowej sprawie nie złożono również wniosku o zwrot budynku i ustanowienie prawa użytkowania wieczystego w trybie art. 82 ust.2 ustawy z dnia 29.04.1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości – obecnie art. 214 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2004r. Nr 261, póz. 2603 ze zm.). Ustawa ta stworzyła poprzednim właścicielom możliwość ponownego składania wniosków i zwrotu pewnej kategorii budynków tj. wybudowanych przed dniem wejścia w życie cyt. dekretu oraz posiadających nie więcej niż 20 izb. Prawo to zostało ograniczone jedynie do tych osób, które złożyły stosowny wniosek w terminie od 1 sierpnia 1985r. do dnia 31.12. 1988r. W aktach sprawy brak jest takiego wniosku.
  W związku z powyższym, wobec nie złożenia w w/w terminach ustawowych stosownych wniosków, w chwili obecnej brak jest podstaw do zwrotu nieruchomości.
  W przypadku wyznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie przetargu, zgodnie z art. 34 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje Pani pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
  Pragnę zwrócić uwagę, że w chwili obecnej użytkuje Pani nieruchomość bezumownie. Pismem z dnia X.05.2005r. (…) była Pani informowana o konieczności zawarcia umowy dzierżawy regulującej prawo do nieruchomości.
  W związku z nie zawarciem umowy, m. st. Warszawa było zmuszone wystąpić z powództwem do sądu powszechnego o wydanie nieruchomości. Biorąc pod uwagę stan prawny nieruchomości na dzień dzisiejszy NIE WIDZĘ MOŻLIWOŚCI ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO.
  Jednocześnie pragnę poinformować, że m. st. Warszawa może dysponować nieruchomościami jedynie w granicach obowiązujących ustaw, tak więc w chwili obecnej zwrot nieruchomości nie jest możliwy.”

  Osoba pełniąca funkcję Prezydenta Warszawy